ARB

Prestatieomschrijving

1.Begripsbepaling

1.1. YellowFox levert een serviceprestatie waarmee het mogelijk is om via Internet met een computer positiegegevens van objecten, die met YellowFox units zijn uitgerust, te visualiseren en deze gegevens voor latere bewerking op te slaan.

1.2. Objecten zijn voertuigen en andere bewegende dingen die met de YellowFox-unit zijn uitgerust. De uitrusting met een YellowFox-unit is voor het functioneren van YellowFox-services absoluut noodzakelijk.

1.3. YellowFox-units zijn technische apparaten waarmee opgevraagde positiegegevens handmatig of volgens een geprogrammeerde procedure via het mobiele GSM-netwerk naar de YellowFox-centrale worden gestuurd.

1.4. De YellowFox-centrale is voor de klanten een technisch platform, dat de communicatie met YellowFox-units waarborgt, doorgegeven gegevens verzamelt, opslaat en ter informatie voor de klanten op Internet bewerkt. Indien van toepassing kan via de beschikbaar gemaakte internetsite de klant de communicatie met de YellowFox-units door middel van GPRS datacommunicatie opdrachten sturen, die door de YellowFox-centrale als gegevens aan het mobiele GSM-netwerk worden doorgegeven en in de YellowFox-units worden omgezet.

1.5. Positiegegevens worden door de YellowFox-units per satellietlocalisering ingewonnen. Hoe nauwkeurig deze gegevens zijn, hangt af van de omgevingsfactoren en de YellowFox-unit. Daarom kan een exacte gegevensoverdracht niet worden gegarandeerd. De communicatie tussen YellowFox-units en de YellowFox-centrale vindt plaats via een mobiel GSM-netwerk. Of de kwaliteit en beschikbaarheid van de gezonden gegevens op de standplaats van de YellowFox-unit voldoende zijn, en vervolgens onmiddellijk foutloos worden omgezet, kan niet worden gegarandeerd.

naar boven ↑
2.Omvang van de prestaties

2.1. De bepalingen die hier volgen, betreffen de regels voor het gebruik van YellowFox tussen de klant en YellowFox Benelux bv te Almere, als uitvoerder van de YellowFox-service (hierna als ‚YellowFox‘ aangeduid).

2.2. De overeenkomst komt op grond van een schriftelijke gebruiksovereenkomst tot stand, onder toepassing van het hiervoor bestemde formulier en na acceptatie door YellowFox, die uiterlijk volgt nadat de service voor de klant is gedeblokkeerd.

2.3. Gezamenlijke nevenafspraken en overige overeenkomsten moeten om bindend te zijn, altijd schriftelijk worden gedaan.

naar boven ↑
3.Prestatieresultaten, waarborg, aansprakelijkheid,

3.1. YellowFox levert in het kader van de overeenkomst de prestatieomvang die in de ‚prestatieomschrijving‘ is beschreven.

3.2. YellowFox is niet aansprakelijk voor de regionale, tijdelijke en kwalitatief goede beschikbaarheid van het mobiele GSM-netwerk. YellowFox is er in het bijzonder niet voor aansprakelijk dat gegevens binnen een bepaalde tijd via het mobiele netwerk doorgegeven kunnen worden, en ook niet dat de over het net gestuurde gegevens aan de YellowFox-centrale geleverd kunnen worden.

3.3. YellowFox is niet aansprakelijk voor de regionale, tijdelijke en kwalitatieve beschikbaarheid van de signaalontvangst door het GPS-satellietsysteem. In het bijzonder wordt niet gewaarborgd dat de doorgegeven signalen en de hierdoor berekende positiegegevens nauwkeurig zijn.

3.4. YellowFox is er niet voor aansprakelijk of het mobiele GSM-netwerk evenals de GPS-satellietlocalisering in de toekomst de functies ondersteunen die onder de ‚Prestatieomschrijving‘ staan beschreven. Mochten deze services of hun functionaliteit voor een deel niet te gebruiken zijn, dan doet zich een geval van overmacht voor waarop YellowFox geen invloed heeft, waardoor YellowFox van zijn prestatieverplichting wordt vrijgesteld.

3.5. YellowFox is niet aansprakelijk voor de succesvolle aankomst van gegevens die via de YellowFox-centrale zijn verzonden. In het bijzonder krijgt de klant geen bepaalde format, geen bepaalde inhoud en geen bepaalde snelheid van de opgevraagde gegevens bij gebruik van het YellowFox-portaal toegezegd.

3.6. YellowFox is niet aansprakelijk voor schade die voor de klant ontstaat door gebruik van YellowFox, tenzij de schade berust op opzet of grove nalatigheid van YellowFox. Voor zover het om een handelspartner, om een onderneming in de zin van het B.W. of een rechtspersoon van het openbare recht gaat, is aansprakelijkheid ten aanzien van indirecte of gevolgschade (bijvoorbeeld inkomstenverlies, uitgebleven bezuinigingen) uitgesloten. In dat geval geldt ook verlies of beschadiging van gegevens niet als zaakbeschadiging en valt niet onder de mogelijke aansprakelijkheid. Eventuele aanspraken op schadeloosstelling zijn in dat geval gelimiteerd tot de hoogte van de aan YellowFox te betalen vergoedingen.

naar boven ↑
4.Toegang tot het systeem

4.1. Om toegang te krijgen tot YellowFox maakt de klant gebruik van een geschikte Internetaansluiting en geschikte browsersoftware.

4.2. Waneer de overeenkomst ingaat, benoemt de klant persoonlijk een contactpersoon als beheerder. Deze persoon krijgt voor de objecten van de klant vertrouwelijke inloggegevens zoals gebruiksnaam en password met beheerdersrechten. Deze inloggegevens zijn alleen bij de contactpersoon en de eventuele inbouwer van de YellowFox-units bekend.
Met name het bekendgemaakte password moet om veiligheidsredenen onmiddellijk na de eerste keer dat er wordt ingelogd door de contactpersoon worden veranderd.

4.3. De klant kan het mogelijk maken dat andere gebruikers met extra inloggegevens ook gebruik kunnen maken van het YellowFox-portaal.
Uitbesteding van verdere beheerdersrechten is mogelijk en valt uitsluitend onder de verantwoording van de klant.

4.4. Alle gebruikers die de klant toestemming heeft gegeven, garanderen door zorgvuldige omgang met inloggegevens dat onbevoegde derden geen kennis van deze gegevens kunnen nemen.

4.5. Met de inloggegevens kan de klant (zijn bevoegde gebruikers) inloggen bij YellowFox en het portaal gebruiken, met name, afhankelijk van de verleende rechten, voor het opvragen en aangeven van ontvangen gegevens, voor persoonlijke configuratie van het YellowFox-portaal, voor het verzenden van tekstberichten en configuratiegegevens, evenals het invoeren en beheren van overige gebruikers.

4.6. Wanneer onbevoegde derden toegang hebben tot YellowFox doordat de klant ondeskundig is omgegaan met zijn inloggegevens, dan is de klant aansprakelijk voor de totale kosten die binnen YellowFox zijn ontstaan als gevolg van de misbruikte toegang.

4.7. Indien de klant vaststelt dat een niet-geautoriseerde, illegale gebruiker aan de hand van inloggegevens van een rechtmatige gebruiker toegang tot YellowFox heeft gekregen, zal hij YellowFox daarover onmiddellijk informeren. Indien een onbevoegd persoon met de bestaande inloggegevens toegang tot YellowFox heeft gekregen, zal YellowFox de toegang na ontvangst van deze meedeling zo snel mogelijk onderbreken en de contactpersoon die de gegevens beheert, nieuwe inloggegevens verstrekken. YellowFox heeft het recht om de klant de hierdoor ontstane onkosten in rekening te brengen.

4.8 Indien YellowFox het vermoeden heeft dat onbevoegden toegang hebben tot het systeem heeft YellowFox het recht om de toegang tijdelijk te blokkeren, danwel het wachtwoord te veranderen.

naar boven ↑
5.Hardware

5.1. Tot de betaling volledig is voldaan, blijft de hardware eigendom van YellowFox.

5.2  Indien de hardware wordt geleverd door een handelspartner van YellowFox, heeft YellowFox het recht om de toegang tot het systeem te blokkeren totdat de hardware aan de handelspartner is betaald.

naar boven ↑
6.Vergoedingen, betaling

6.1. YellowFox Benelux bv berekent de klant telkens aan het begin van het kwartaal vergoedingen voor het gebruik van de diensten van YellowFox, overeenkomstig de prijslijst die geldt bij het sluiten van de overeenkomst.

6.2. Aanvullende diensten, zoals het versturen van SMS berichten via het systeem, worden achteraf in rekening gebracht.

6.3. Aan het eind van elke kwartaal is een tariefswijziging mogelijk. De kosten worden de klant volgens de actuele prijslijst in rekening gebracht.

6.4. Een datatransfer geldt als zodanig wanneer de dataserie door een YellowFox-component aan het mobiele GSM-net is doorgegeven. De inhoud van de dataserie is daarbij niet van belang.

6.5. Wijzigingen in de gebruikstarieven blijven uitdrukkelijk toegestaan. Deze worden door YellowFox schriftelijk meegedeeld en gelden op zijn vroegst vanaf de 1e dag van het volgende kwartaal. Indien de vergoedingen worden verhoogd, heeft de klant een bijzonder opzegrecht tot de laatste dag van de volgende maand, met een opzegtermijn van 14 dagen.

6.6. De kosten voor toegang tot de internettoegang van YellowFox, evenals de kosten voor de gebruikte browsersoftware, maken geen deel uit van deze gebruiksovereenkomst met YellowFox.

6.7. Bezwaren tegen afrekeningen van YellowFox moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de rekening door YellowFox zijn ontvangen. Blijven tijdige bezwaren achterwege, dan geldt dit als instemming.

6.8. YellowFox behoudt zich het recht voor om de totale tussentijds opgeslagen gegevens uit datatransfers na 90 dagen volledig te wissen.

6.9. YellowFox behoudt zich het recht voor de toegang tot YellowFox voor de klant te blokkeren wanneer de klant langer dan 30 dagen te laat is met betalen van zijn gebruiksvergoeding of wanneer de afschrijving van de verschuldigde vergoedingen om redenen die de klant moet verantwoorden, niet zijn geïnd of gecrediteerd. Wanneer de toegang is geblokkeerd, is de klant niet ontslagen van zijn betalingsverplichting, die uit de vergoeding tot aan het tijdstip van de blokkering bestaat plus de volle basisvergoeding voor de maand waarin de blokkering plaatsvindt. De kosten voor blokkering en deblokkering ter hoogte van 25,00 euro exclusief de wettelijke BTW worden op de klant verhaald.

6.10. Bij klanten met een bedrijfsvestiging in Nederland vinden alle betalingen plaats door middel van een automatische bank-incasso door YellowFox. Daarvoor verleent de klant toestemming bij het afsluiten van de overeenkomst.

6.11. Bij klanten met een bedrijfsvestiging buiten Nederland en bij klanten die uitdrukkelijk geen automatische incasso wensen of die hun toestemming na het afsluiten van de overeenkomst intrekken, moeten de in rekening gebrachte kosten binnen 14 dagen na de rekeningsdatum op een door YellowFox aangegeven rekening zijn overgemaakt.

6.12. Yellowfox heeft het recht om administratiekosten ter hoogte van € 10,00 exclusief de wettelijke btw per factuur in rekening te brengen indien cliënt geen toestemming verleent tot automatische incasso of indien het geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd.

6.13. Indien een factuur niet tijdig is voldaan, is cliënt een rente van 1,5% per maand en incassokosten verschuldigd.

naar boven ↑
7.Looptijd van de overeenkomst, opzegging

7.1. De overeenkomst wordt voorlopig voor de duur van 2 jaar gesloten. De overeenkomst wordt telkens met een volgend jaar verlengd, zolang een van de beide partijen de overeenkomst niet per aangetekende brief met een opzegtermijn van 3 maanden opzegt.

7.2. YellowFox heeft het recht om de overeenkomst op bijzondere grond zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig op te zeggen. Bijzondere gronden zijn met name het aanvragen en beginnen van een faillissementprocedure, het aanhangig maken van een buitengerechtelijk of gerechtelijk schuldsaneringsproces van het vermogen van de klant, misbruik van YellowFox-diensten en een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen.

naar boven ↑
8.Overig

8.1. Voor alle juridische betrekkingen tussen YellowFox en de klant geldt het Burgerlijk Wetboek volgens Nederlands recht, ongeacht de plaats waar de klant de beschikbaar gestelde gegevens opvraagt resp. waar de YellowFox-terminals van de klant waarin de gegevens worden opgevraagd, zich bevinden. Als rechtbank resp. plaats van uitvoering wordt voor zover wettelijk mogelijk, Amsterdam gekozen.

8.2. Wijzigingen en aanvullingen van deze contractbepalingen gelden vanaf het moment dat deze naar de klant zijn, bij bedrijfsvoering in de zin van het B.W. en de uitvoering resp. aanvulling door juridische personen van het openbare recht.

8.3. Indien enkele van de bovengenoemde bepalingen onwerkbaar of nietig zijn, dan heeft dat geen consequenties voor de geldigheid van de andere bepalingen resp. de afgesloten overeenkomst. De onwerkbare bepaling wordt door een zodanig werkbare bepaling vervangen dat het economische doel van de onwerkbare bepaling het dichtst wordt benaderd.
Algemene richtlijnen en bepalingen.

naar boven ↑